ilk yardım sertifikası

BELGE DAĞITIMININ GENEL ŞARTLARI

Belge Dağıtımının Genel Şartları Nedir?

Madde 7 :

Genel Şartlar

 • a) Geçiş belgeleri sadece C türü, L2 ve M3 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlara tahsis edilir.
 • b) Geçiş Belgeleri “kamyon”, “kamyon+römork”, “çekici+yarırömork” veya “yarırömorklar”
  için düzenlenir.
 • c) Bu Yönerge’deki kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçiş belgeleri varış ülkesi ile birlikte izlenecek güzergah ülkeleri için de tahsis edilir.
 • d) İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez. Ancak;

1- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar,
2- Kara sınır kapılarımız olan komşu ülkelere yönelik ikili taşımalarda istiap haddi 3.5 ton ve üzeri taşıtlar,
bu kısıtlamanın dışındadır.
3- Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

 • e) Taşıtların dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez.
 • f) Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan geçiş belgesi tahsis edilmez.
 • g) Düzenlendiği tarihten itibaren süresi 6 ay geçen tren biletlerine belge tahsis edilmez. Geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için aynı tren bileti sadece bir kez ibraz edilir.
  Tren biletleri üzerinde plakaları yeralan çekici/yarırömorkların (grup firmalar hariç) aynı yetki belgesinde kayıtlı olmaları halinde geçiş belgesi tahsis edilir.
 • h) Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Yurtdışına çıkış yapan, ancak bir önceki yıla ait geçiş belgelerinin geçerlilik tarihleri içerisinde yurda dönüş yapamayan taşıtların, cari yıl geçiş belgesi talepleri en geç 15 Şubat tarihine kadar Genel Müdürlükçe değerlendirilir.
 • i) Bu Yönerge’de ülkelere göre belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar saklı kalmak kaydıyla, ikili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası taşımalarında, araçta bulunan eşyanın %40’ından fazlasının ticari eşya olması durumunda, geçiş belgesi tahsis edilir.
 • j) Gabari dışı taşımalarda boş çıkan taşıtlara mevcut geçiş belgesi durumu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde geçiş belgesi tahsis edilir.
 • k) Dönüş Yükü Taşımaları:

1- Varış ülkesi ile dönüş yükü alınacak ülkenin farklı güzergahlarda yer alması durumunda, bu ülkelere yönelik ortak kesişme noktaları dikkate alınarak geçiş belgesi tahsis edilir.

2- Dönüş yükü alınması için tek ülkenin transit geçilmesi halinde, dönüş yükü alınacağına dair yük anlaşması belgesinin ibrazı istenmez. Transit geçilecek ülke sayısının birden fazla olması halinde, taşımacı firmalardan mutlaka yük anlaşması belgesi ibrazı istenir.

3- İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi, ev eşyası taşımalarında, dönüş yükünde kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; Rusya Federasyonu, Kazakistan, Avusturya, İtalya geçiş belgeleri ile Macaristan ücretsiz ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri dışındaki diğer ülke geçiş belgeleri verilir.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply