ilk yardım sertifikası

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri İstatistiki Bilgileri

İstatistik Nedir?

İstatistik, Bilgi Paylaşımı, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü ve Sözleşmesi, Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşımanın Planlanması,

İstatistik
MADDE 50

(1) Bakanlıkça, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti
ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir verilere dayalı istatistikler
oluşturulur.
(2) Bakanlık oluşturduğu istatistikleri gerektiğinde yayımlar.
Bilgi paylaşımı
MADDE 51

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, bu faaliyetleri yürüten gerçek
ve tüzel kişiler ile kullanılan araçlara ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili
kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ihtiyaç
duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır.
(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre Bakanlıkça elektronik
ortamda tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili bakanlıklarca yayımlanan yönetmeliklerle belirlenen ve ilgili kamu idarelerinin denetimine tabi kuruluşlarla; bu
kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla paylaşılır.
(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf
sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.

K TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

Leave a Reply