ilk yardım sertifikası

TAŞITLARDA TADİLAT VE YAKIT DEPOLARI

Taşıtlarda Tadilat Ve Yakıt Depoları Nedir?

MADDE 31-

  • (1) Araçlarda yapılan tadilatların 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.
  • (2) Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilmez.
  • (3) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
  • (4) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
  • (5) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Bakanlık sınırlama getirebilir.
  • (6) Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe kayıt işlemi yapılmaz.
Yakıt Depoları

Yakıt Depoları

İLGİLİ YAZILAR

Leave a Reply