TAŞIT BELGESİ

Taşıt Belgesi Nedir? Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi ifade eder. İLGİLİ YAZILAR Taşıtlarda Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu Taşıtlar, Terminaller …
TAŞIT BELGELERİNE KAYITLI TAŞITLARIN KULLANILMASI VE İSTİSNAİ HALLER

TAŞIT BELGELERİNE KAYITLI TAŞITLARIN KULLANILMASI VE İSTİSNAİ HALLER

Taşıt Belgelerine Kayıtlı Taşıtların Kullanılması Ve İstisnai Haller Nedir? MADDE 30- (1) Yetki belgesi sahipleri; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki haller dışında, yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar. (2) Yetki belgesi …

TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE GENEL KURAL

Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kural Nedir? MADDE 7- (1) Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek …

TAŞIMA UNSURLARI

Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler Taşıtlar Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar …

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Taşıma Sözleşmesi Nedir? MADDE 39- (1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır. (2) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. (3) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, …
TAŞIMA SENEDİ VE SEVK İRSALİYESİ

TAŞIMA SENEDİ VE SEVK İRSALİYESİ

Taşıma Senedi Ve Sevk İrsaliyesi MADDE 41- (1) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında taşıma senedi düzenlenmesi zorunludur. (2) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma senedinde taşımacı, gönderen …

TAŞIMA SENEDİ

Taşıma Senedi Nedir? Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva …
TAŞIMA İŞLERİNDE NİTELİKLİ VE YETERLİ PERSONEL İSTİHDAMI

TAŞIMA İŞLERİNDE NİTELİKLİ VE YETERLİ PERSONEL İSTİHDAMI

Taşıma İşlerinde Nitelikli Ve Yeterli Personel İstihdamı Nedir? MADDE 34- (1) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleri süresince hizmetlerini yürütebilecek niteliklere sahip ve yeterli sayıda personel bulundurmakla yükümlüdürler. (2) Yetki belgesi sahipleri, nitelikli ve yeterli sayıda personel …