ilk yardım sertifikası

TAŞIMA İŞLERİNDE İSTİHDAM EDİLENLERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenlerin Hakları Ve Sorumlulukları Nedir?

MADDE 35-

(1) Taşıma işlerinde istihdam edilenler aşağıdaki hak ve sorumluluklara sahiptir:

  • a) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilemez.
  • b) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.
  • c) Taşıma işlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
  • ç) (Mülga: RG 31/12/2011-28159)

(2) (Ek Fıkra: RG 31/12/2011-28159) Yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Taşıma İşleri Organizatörü

Twitter adresimiz:  twitter.com/srcbelgesi123

Leave a Reply