ilk yardım sertifikası

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Nedir?

MADDE 87 –

(1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) 25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan ve yetki belgesi alma süresi Bakanlıkça uzatılan faaliyetler için;

 • a) 25/2/2004 – 28/2/2005 tarihleri arasında yetki belgesi alanların yetki belgelerinin geçerlilik süresine 2 yıl 6 ay,
 • b) 1/3/2005 – 25/2/2006 tarihleri arasında yetki belgesi alanların yetki belgelerinin geçerlilik süresine 1 yıl 6 ay,
 • c) 26/2/2006 – 30/6/2006 tarihleri arasında yetki belgesi alanların yetki belgelerinin geçerlilik süresine 1 yıl,
  ilave edilir. Bu ilave süreler için yetki belgesi ve varsa taşıt kartları için herhangi bir ücret alınmaz.

(2) (Değişik: RG 25/12/2009-27443) 25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan faaliyetler için yetki belgesi almak üzere 25/2/2006 tarihine kadar başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenenlerden; K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine, diğer yetki belgesi sahipleri ise 31/10/2009 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen hususlara ilişkin noksanlıklarını tamamlamak zorundadırlar.

(3) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ve 43 üncü maddesinin yirmiikinci fıkrası hükümleri K türü yetki belgesi sahipleri için 31/12/2009 tarihine kadar uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan A1 veya A2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilmiş 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen sayıdan daha fazla olan taşıtlar; yetki belgesinin yenilenmesine kadar veya yetki belgesinin yenilenmesinden önce satış, kazaya uğrama, yanma, müsadere edilme, hurdaya ayrılma, yaş haddi veya başka bir sebepten dolayı taşıt belgesinden düşürülünceye kadar kullanılmaya devam edilir.

(5) (Değişik: RG 25/12/2009-27443) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi, yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 31/12/2009 tarihine kadar zorunlu değildir.

(6) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan zorunluluk 31/12/2011 tarihine kadar aranmaz.

(7) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan alt ve üst yapıya ilişkin fiziki şartlar 31/12/2009 tarihine kadar aranmaz.

(8) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan şart 30/6/2012 tarihine kadar aranmaz.
(9) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan yükümlülük 30/9/2009 tarihine kadar aranmaz.

(10) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz.

(11) (Değişik: RG 25/12/2009-27443) F türü yetki belgesi sahipleri durumlarını en geç 30/9/2010 tarihine kadar 8 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine uygun hale getirirler.

(12) 1/7/2009 tarihinden önce 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, taşıt belgelerine özmal olarak kaydedilir ve bu taşıtlar finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihine kadar özmal taşıt olarak sayılmaya devam edilir.

(Ek bent: RG 23/10/2012-28450) (13) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere A1 yetki belgesi almış olanlar yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz taşımacılık yapmak üzere yenilenir.
(Ek bent: RG 23/10/2012-28450) (14) D4 yetki belgesi sahiplerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uyma zorunluluğu 31/12/2015 tarihine kadar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 2-

(1) 25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları, 24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı ile 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. (Ek Cümle: RG 31/12/2011-28159) Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

GEÇİCİ MADDE 3-

(1) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan yetki belgesi ücretlerindeki % 75’lik indirim ve fark oranları 31/12/2011 tarihine kadar % 90, 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise % 85 olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4-

(1) Bu Yönetmelik ile kaldırılan A3, E1, E2 yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitimine kadar faaliyetlerini sürdürebilirler. Bu yetki belgesi sahipleri, isterlerse yetki belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önce 19 uncu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yetki belgelerini değiştirebilirler. Değiştirme esnasında A3 yetki belgesinin ücreti 25.885 TL, E1 yetki belgesinin ücreti 25.885 TL, E2 yetki belgesinin ücreti 51.770 TL olarak değerlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 5-

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet kapsamı genişleyen B1 yetki belgesi sahibi olanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır:

 • a) Hem B1 hem D1 yetki belgesi sahibi olan kişilerin talep etmeleri ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde; bu belgeleri iptal edilerek adlarına herhangi bir ücret alınmadan 5 yıl geçerli yeni bir B1 yetki belgesi Bakanlıkça düzenlenir ve düzenlenen bu yeni B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B1 ve D1 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • b) Sadece B1 yetki belgesine sahip olan kişiler 31/8/2009 tarihine kadar B1 yetki belgesi ücreti ile D1 yetki belgesi ücreti arasındaki ücret farkını ödemek suretiyle adlarına 5 yıl geçerli yeni bir B1 yetki belgesi düzenletebilirler. Düzenlenen bu yeni B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B1 yetki belgesindeki kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • c) Sadece B1 yetki belgesine sahip olan ve (b) bendinde belirtilen kurallara uygun olarak adlarına yeni bir B1 yetki belgesi düzenlenemeyen kişilerin mevcut B1 yetki belgeleri süresinin bitimine kadar geçerli olur, ancak, geçerlik süresinin bitiminde yenilenmez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet kapsamı genişleyen B2 yetki belgesi sahibi olanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır:

 • a) Hem B2 hem D2 yetki belgesi sahibi olan kişilerin talep etmeleri ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde; bu belgeleri iptal edilerek; adlarına herhangi bir ücret alınmadan 5 yıl geçerli yeni bir B2 yetki belgesi Bakanlıkça düzenlenir ve düzenlenen bu yeni B2 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B2 ve D2 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • b) Sadece B2 yetki belgesine sahip olan kişiler 31/8/2009 tarihine kadar B2 yetki belgesi ücreti ile D2 yetki belgesi ücreti arasındaki ücret farkını ödemek suretiyle adlarına 5 yıl geçerli yeni bir B2 yetki belgesi düzenletebilirler. Düzenlenen bu yeni B2 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B2 yetki belgesindeki kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • c) Sadece B2 yetki belgesine sahip olan ve (b) bendinde belirtilen kurallara uygun olarak adlarına yeni bir B2 yetki belgesi düzenlenemeyen kişilerin mevcut B2 yetki belgeleri süresinin bitimine kadar geçerli olur, ancak, geçerlik süresinin bitiminde yenilenmez.

(Değişik: RG 25/12/2009-27443)

(3) B veya D türü yetki belgelerinden ikisine (B1+B2 veya D1+D2) birlikte sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin sadece B2 veya D2 yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı 30/6/2010 tarihine kadar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 6-

(1) 30/6/2010 tarihine kadar;

 • a) Aynı yetki belgesine sahip olanlar kendi aralarında,
 • b) C2, L2 ve M3 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle,
 • c) K1, L1, M1, M2, N1 ve N2 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle, ortak taşıma sözleşmesi akdederek ortak taşıma yapabilirler.

(2) Birinci fıkrada sayılan taşımalarda, yetki belgesi sahipleri, sorumluluk ve yükümlülük bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.

GEÇİCİ MADDE 7-

(1) 1/1/2011 tarihinden önce D4 yetki belgesi düzenlenmez.

(2) 1/1/2011 tarihine kadar, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapanlara/yapacaklara valiliklerce verilen/verilecek yetki belgeleriyle ilgili iş ve işlemlere bu Yönetmeliğin yayımından önceki esaslar ve usullerle aynen devam edilir.

(3) 1/1/2011 tarihinden önce valiliklerce verilmiş olan yetki belgeleri ve taşıt kartları, bu tarihten itibaren ve sözkonusu yetki belgelerinin geçerlilik süresi içinde yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde; bu yetki belgeleri ve eki taşıt kartları geçerlilik süreleri esas alınarak D4 yetki belgesi ve yeni taşıt kartlarıyla ücretsiz olarak değiştirilir ve düzenlenen D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet özmal taşıt kaydedilir. Değiştirme esnasında ilgililerin talep etmeleri ve yenileme ücreti ödemeleri halinde ise; D4 yetki belgeleri 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.

(4) Valiliklerce verilen yetki belgelerini üçüncü fıkraya uygun olarak değiştirmeyenlerin bu yetki belgeleri sürelerinin bitiminde geçersiz olur.

(5) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011-1/1/2012 tarihleri arasında % 85, 2/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise % 75 indirimli olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 8 –

(Değişik: RG 10/8/2011-28021)

(1) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce adi ortaklıklar adına düzenlenmiş B3, C1, D3 ve K2 yetki belgeleri, sürelerinin bitimine kadar geçerli olur, ancak geçerlilik süresinin bitiminde yenilenmez.

GEÇİCİ MADDE 9 –

(Ek Madde: RG 31/12/2011-28159)

(1) B1, B2 ve C2 yetki belgeleri ile L, M ve N türü yetki belgesi sahiplerinin, taşıt belgesinde 25 inci maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt oranlarından daha fazla olan sözleşmeli taşıt sayılarını 31/12/2012 tarihine kadar söz konusu maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini 31/12/2012 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin sözleşmeli taşıtlarının tamamı Bakanlıkça taşıt belgelerinden re’sen düşülür.

Src Belgesi

Leave a Reply