ilk yardım sertifikası

YETKİ BELGESİ ALMANIN VE YENİLEMENİN GENEL ŞARTLARI

Yetki Belgesi Almanın Ve Yenilemenin Genel Şartları

Yetki Belgesi Almanın Ve Yenilemenin Genel Şartları Nedir?

MADDE 12 –

(1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için;

  • a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
  • b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,
  • c) Yetki belgesi talep eden veya yenilemek isteyen;

1) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
2) Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
3) Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
4) Kooperatiflerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
(Değişik: RG 31/12/2011-28159) kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları,

  • ç) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin;

1) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç vergi sistemine kayıtlı olmaları,
2) Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları,
3) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartları sağlamaları,
4) Bu Yönetmeliğin 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ücretini veya yetki belgesi yenileme ücretini ödemiş olmaları, şarttır.

(2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Yetki belgesini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;

  • a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına,
  • b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine,
  • c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,
  • ç) Yol ve araç güvenliğine,
  • d) Çevrenin korunmasına,
  • e) Mesleki yeterlilik şartlarına,ilişkin kurallardan; (a), (d) ve (e) bentlerine karşı toplam 15 kez; taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarından herhangi birinin (c) ve (ç) bentlerine karşı toplam 10 kez, çalıştırdığı şoförlerin herhangi birinin (b) bendine karşı toplam 10 kez kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmamış olmak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.

(3) Türkiye’de taşımacılık faaliyetinde bulunacak yabancılara, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri ile bu Yönetmeliğin belirlediği şartları yerine getirmeleri halinde talep ettikleri yetki belgesi verilir.

Src Belgesi

Leave a Reply