ilk yardım sertifikası

DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KILINANLAR

denetimle görevli ve yetkili kılınanlar

Denetimle Görevli Ve Yetkili Kılınanlar Ve Bunlarla İlgili Hususlar

MMADDE 72-

(1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir.
(2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) İhlal tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır:

a) Bakanlıkça Yetkili Kılınmış;

1) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli.
2) Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli.
b) Trafik polisi ve zabıtası.
c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.
ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri.
d) Terminallerde görevli belediye zabıtası.
(3) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca inceleme ve yoklama yapmaya yetkili olanlar, yaptıkları/yapacakları inceleme ve yoklamalarda, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan kurallara aykırı olarak yapılmış bir faaliyete istinaden düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge tespit etmeleri halinde; ilgililer hakkında Kanunun öngördüğü idari para cezalarının uygulanmasını teminen bu durumu Bakanlığa bildirmekle görevlidirler.
(4) Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlar ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.
(5) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili idari ve adli mercilere bildirir.

Src Belgesi

Denetimle Görevli Ve Yetkili Kuruluşlar Nelerdir?

SRC BELGESİ DERSLERİ

Leave a Reply