ilk yardım sertifikası

KAPSAM

4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Başlangıç ve Temel Hükümler;

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsar.
(2) Servis taşımaları hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.
(3) Aşağıdaki taşıtlarla yapılan taşımalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

  • a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
  • b) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
  • c) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
  • ç) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar.
  • d) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
  • e) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar. (Ek bent: RG 23/10/2012-28450) f) Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.

(4) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri saklıdır.

Src Belgesi

Leave a Reply