ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ İTALYA

Madde 9: İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar

A-Dağıtım Usulü

İtalya geçiş belgeleri dörder aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Dört ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

İtalya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü İtalya’dan alacak taşıtlara İtalya geçiş belgesi tahsis edilmez. İtalya tektip ve Euro 3 geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir.

B- Özel Şartlar

Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler (ödül belgeleri hariç), dönem içinde İtalya tektip ve transit geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki tektip ve transit geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar hiçbir nedenle tahsis edilmez.

1- Transit taşımalar:

İtalya üzerinden sadece İsviçre, Fransa, İspanya ve Portekiz’e yapılan taşımalara transit kapsamda İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

2-İkili taşımalar:

 • a) Yükün tamamının İtalya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.
 • b) Yükün en az % 60’ının İtalya’ya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu Aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece iade beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.
 • c) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara İtalya’ya taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

3-Parsiyel taşımalar:

 • a) İtalya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi verilir.
 • b) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara, İtalya’ya parsiyel taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) bendinde belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

4-Avrupa Kıtası dışında kalan ülkelere (güzergahlarda olmasa dahi) İtalya üzerinden gönderilecek yüklerin taşımasını yapacak taşıtlara, komple yüklerde yükün cinsine bakılmaksızın tektip, parsiyel yüklerde ise taşınan yükün en az 5 tonunun İtalya, kalanının Avrupa Kıtası dışı olması şartı ile İtalya geçiş belgesi verilir.

4-İtalya römork çektirme ve ödül (bonus) belgeleri:

 • a) Firmalara talep edilmesi halinde 20 adedi geçmemek üzere, firma kaşesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan römork çektirme belgesi verilir.
 • b) Firmalarca kullanılan römork çektirme belgelerinin;

Gümrük mühürlü aslı

Taşımaya ait fatura aslı veya firma onaylı bir örneği, ile bu belgelerin birer fotokopilerinin bir liste ekinde ( listede; firma ünvanı, belge no, çektirmeyi yapan İtalyan firma ünvanı belirtilecek) üyesi bulunduğu sektör kuruluşları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından, Ocak ayından başlamak üzere 3’er aylık dönemler halinde her dönemi takip eden ayın en geç 20’sine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

 • c) 3’er aylık dönemler halinde 3 römork çektirme belgesi karşılığı temin edilecek ödül (bonus) belgeleri, firmalara aynı oranda tahsis edilir. Tama tekabül etmeyen çektirme belgelerine sonraki dönemlerde tamamlandıkça ödül belgesi tahsis edilir.
 • d) Römork çektirme karşılığı firmalara tahsis edilen İtalya ödül (bonus) belgeleri tüm kısıtlamalardan muaftır.
 • e) Bakanlıkça TOBB’a grup şirketi olarak bildirilen firmaların hak etmiş oldukları ödül (bonus) belgeleri, grup firma yetkililerince imzalanmış yazılı muvaffakatnamelerinin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi koşuluyla aynı grup içinde bulunan diğer firmalara ait taşıtlar için de kullanılabilir.
 • f) Firmalara tahsis edilen takvim yılı öncesine ait römork çektirme belgesine ilişkin taahhütler TOBB tarafından yılın başında kapatılır.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply