ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ İZLENECEK GÜZERGAHLAR

Geçiş Belgesi Yönergesi İzlenecek Güzergahlar Nedir?

Madde 18:

Bu Yönerge’de belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar dikkate alınarak, EK-2’de belirlenen güzergahlara göre geçiş belgesi tahsis edilir.

1- Taşımacılar, varış ülkeleri için EK-2’de belirlenen güzergahlardan ancak birisi için geçiş belgesi talebinde bulunabilirler.

2- Geçiş Belgesi tahsis işlemi tamamlandıktan sonra taşıta, aynı taşıma için ikinci kez geçiş belgesi tahsis edilmez.

3- Genel Müdürlük, EK-2’de belirtilen izlenecek güzergahlarla ilgili olarak mevcut geçiş belgelerinin durumuna göre kısıtlama yapmaya, iptal etmeye veya yeni güzergahlar açmaya yetkilidir.

SEKİZİNCİ KISIM

İdarî Müeyyideler, Cezalar ve Süreler

Madde 19:

Bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara uymayan firmalara aşağıdaki müeyyideler uygulanır.

1- Bu Yönerge kapsamında;

 • a) İstenilen bilgi ve belgeleri verilen süre içerisinde Bakanlığa veya ilgili dağıtım bürolarına zamanında vermeyen firmalar,
 • b) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin başka firma taşıtlarına Genel Müdürlük bilgisi ve onayı dışında kullandırılmasının tespiti halinde adına belge tahsis edilen ve belgeyi kullanan firmalar,
 • c) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde silinti, kazıntı, karalama ve yapıştırma ve benzeri bir işlem yapıldığının tespiti halinde, adına belge tahsis edilen ve belgeyi kullanan firmalar,
 • d) Uluslararası anlaşmalar gereği; taşıma türüne ve taşıt/taşıma özelliğine uygun geçiş belgesi kullanmadığı tespit edilen firmalar,
 • e) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerini geçerlilik süresi içinde kullanmayan firmalar,
 • f) Uluslararası anlaşmalar gereği; geçiş belgesi kapsamında yapılması gereken taşımaları Geçiş Belgesiz olarak yapan firmalara,
 • bir uyarı almış sayılır. Durum ilgili firmaya yazı ile bildirilir. Birinci uyarının veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde ikinci kez uyarı alan yetki belgesi sahiplerinin birinci ve ikinci ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgesi talepleri 10 gün süreyle karşılanmaz.
 • g) Bu Yönerge’nin 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, iadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesinin/belgelerinin taşıtın çıkışında iade edilmemesi halinde yetki belgesi sahibi hakkında; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin yirminci fıkrasına aykırı hareketten dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca 10 uyarma verilir.
 • Aynı ülkeye yönelik geçiş belgelerinin birinci uyarmanın veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde üçüncü kez iade edilememesi halinde ise, ilgili firmanın yetki belgelerinde kayıtlı tüm araçlarına ihlale konu olan ülkeye ait geçiş belgeleri 10 gün süreyle tahsis edilmez.
 • h) “10 gün süreyle belge tahsis edilmemesi” uygulaması işlem tarihinden itibaren yedinci iş gününde başlatılır, ilgili firmanın talep etmesi halinde de bu süre en fazla 2 ay ertelenir.
 • i) Birden fazla ihlalin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ayrı idari müeyyide uygulanır.

2- Geçiş Belgelerine sahte mühür basarak ve/veya sahtesini yaparak/yaptırarak veya herhangi bir şekilde temin ederek kullanan/kullanmak isteyen yetki belgesi sahiplerine Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 21 inci maddesine aykırı hareketten dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (ç) bendi uyarınca 10 uyarma verilir ve yetki belgesi sahibi firmaya ait taşıtlara, 15 gün süreyle ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.

3- Bu Yönergede, yer alan süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri süreleri dahildir. Aylık süre 30 gündür. Ancak, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde bu süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar.

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

Madde 20:

Taşımacılar geçiş belgelerini ülkemizin taraf olduğu uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun olarak kullanmak zorundadırlar.

Madde 21:

Genel Müdürlük, doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, ülkelerin konumlarına göre bu Yönergede uluslararası taşımalar ve faaliyetler için öngörülen hükümleri ve uygulamaları en çok 2 aylık bir süre için değiştirebilir veya kaldırabilir.

Madde 22-

Genel Müdürlük geçiş belgelerinin başvuru, belge dağıtımının genel şartları ile ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları hususlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 23-

Bu Yönergede hüküm bulunmayan haller ile Yönerge’nin 7 nci maddesinin (e) ve (f) fıkralarında yer alan kurallarla ilgili fiili durum veya mücbir sebeplere bağlı istisnayı taleplerin değerlendirilmesi konusunda Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yetkilidir.

Yürürlük

Madde 24: Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 11/12/2007 tarihli ve 39196 sayılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 25:

Bu Yönergeyi Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply