ilk yardım sertifikası

DAĞITIM BÜROLARININ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

Dağıtım Büroları

  • a) Geçiş Belgesi tahsis edilecek taşıtın C türü, L2 ve M3 yetki belgelerinden herhangi birinde kayıtlı olduğunun otomasyon sisteminden kontrol edilmesi,
  • b) 4 üncü maddenin (d) fıkrasına göre iade alınan geçiş belgelerinden, kullanılmamış olanların yeni çıkışlarda öncelikli olarak ilgili firma araçlarına tahsis edilmesi,
    Rus taşıtı yükleme karşılığı verilen Rusya ikili hakediş belgeleri ile Ro-La tren hatları ve İtalya römork çektirme karşılığı hak edilen ödül belgelerinin kullanılmadan iade edilmesi halinde firmanın hakediş/ödül belgesi hakkına tekrar ilave edilmesi,
  • c) Belge dağıtım bürolarınca yanlış işlem sonucu iadeye alınan tüm ülke belgelerinin “dağıtım bürosu”, “ülke” ,“geçiş belgesi numarası” ve “firma” bazında listelenerek 3’er aylık dönemler halinde periyodik olarak Bakanlığa gönderilmesi,
    d) Ülkelerden temin edilen dönüş yükü geçiş belgeleri ile sözleşmeli taşıtlara tahsis edilen Slovenya geçiş belgesi haricindeki tüm geçiş belgelerinin nakliyeci firma taşıtlarına tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaşesinin vurulması ve başkaca bir kayıt düşülmemesi,
  • e) 4 üncü maddenin (d) fıkrasına göre iade alınan geçiş belgelerinin üzerinde 19 uncu maddenin birinci fıkralarının (b) ve (c) bendlerinde belirtilen usulsüzlüklerin tespiti halinde bu belgelerin kabul edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
  • f) Geçiş belgeleri ile ilgili dağıtım üsülü ve özel şartlar da dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen izlenecek güzergahlara göre geçiş belgesi tahsis edilmesi,
  • g) Bakanlık talimatlarına uyulması, hususlarında yükümlü ve sorumludurlar.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply