ilk yardım sertifikası

UYARMA

Uyarma Nedir?

MADDE 76 –

(1) Bu Yönetmeliğin;

 • a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
 • b) 13 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
 • c) 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 2 uyarma; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,
 • ç) 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma,
 • d) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 5 uyarma,
 • e) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 2 uyarma,
 • f) 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
 • g) 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,
 • ğ) 30 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 2 uyarma,
 • h) 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
 • ı) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 3 uyarma,
 • i) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) 38 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma,
 • j) 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma; üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; altıncı fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
 • k) 40 ıncı maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; üçüncü ve yedinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma,
 • l) 41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 3 uyarma,
 • m) 42 nci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenlere, zarar görenin tazmin hakkı saklı kalmak üzere, 10 uyarma,
 • n) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondokuzuncu, yirmiikinci ve yirmiyedincı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve yirmialtıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,
 • o) 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
 • ö) 50 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,
 • p) 55 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
 • r) 57 nci maddesinin beşinci, onuncu ve onbirinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; dokuzuncu ve onikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 3 uyarma,
 • s) 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma; dördüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 3 uyarma,
 • ş) 59 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma,
 • t) 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,
 • u) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 5 uyarma,
 • ü) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket edenlere 10 uyarma; (ç) bendine aykırı hareket edenlere 3 uyarma,
 • v) 70 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
  verilir.
OKUMALISIN!  RÖMORK

(2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Ayrıca çalıştırdıkları şoförlerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanarak karıştıkları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı ve ticareti suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde ilgili yetki belgesi sahibine 10 uyarma verilir.

(3) Yetki belgesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyarmaların veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde; Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak verilen uyarmaların paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için; bu 90 günlük süre içinde uyarma başına 63 Türk Lirasının Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

https://muskulpesentbirtavir.tumblr.com/

Leave a Reply