ilk yardım sertifikası

İDARİ PARA CEZALARI

İdari Para Cezaları Nedir?

MADDE 75-

(1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmeliğin;

 • a) 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına,
 • b) 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına,
 • c) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) 18 inci maddenin dördüncü ve 20 nci maddenin üçüncü fıkralarına,
 • ç) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına,
 • d) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine,
 • e) 38 inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkralarına,
 • f) 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına,
 • g) 41 inci maddesinin birinci fıkrasına,
 • ğ) 42 nci maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkralarına,
 • h) 43 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci, onüçüncü, yirmidördüncü fıkraları ile onbeşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine,
 • ı) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına,
 • i) 47 nci maddesinin birinci fıkrasına,
 • j) 57 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına,
 • k) 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasına,
 • l) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına,
 • m) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına,
 • n) 66 ncı maddesinin yedinci fıkrasına,
 • o) 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine, aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler saklıdır.

Leave a Reply