ilk yardım sertifikası

YETKİ BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yetki Belgelerinin Değiştirilmesi Nedir?

MADDE 19-

(1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

 • a) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları ve her iki yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri değiştirilir.
 • b) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha az olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla her iki yetki belgesi arasındaki ücret farkının iadesi yapılmaksızın yetki belgeleri değiştirilir.
 • c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılan belge değişikliklerinde yeni verilen yetki belgelerinin geçerlilik süresinin bitiş tarihi önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir ve varsa önceki taşıt belgesine kayıtlı taşıtları için düzenlenen taşıt kartlarından ücret alınmaz.
 • ç) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Yetki belgesi sahiplerinin 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamaları halinde de karşılanır. Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir.

Mesleki yeterlilik belgeleri beş faklı biçimde olur. Bu src belgesi türlerinden biri olan src 5 belgesi beş yılda bir yenileme eğitimine katılarak değiştirilir.

(2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;

 • a) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması ve 78 inci maddeye göre iptal durumuna gelmemiş olması,
 • b) Değiştirilmek istenen yetki belgesinin veriliş tarihinden itibaren doksan günden fazla bir sürenin geçmiş olması,
 • c) Dönüşüm nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilmeden önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu tarihten başlamak üzere en geç beş iş günü içinde yapılmış olması,
 • ç) Değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması,
  şarttır.

(3) (Ek Fıkra: RG 31/12/2011-28159) Değiştirilmek istenen yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetler değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için geçerli olmaz.
(4) (Ek Fıkra: RG 31/12/2011-28159) Değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgeleri hakkında 43 üncü maddenin onbeşinci fıkra hükümleri uygulanır.
(Değişik: RG 23/10/2012-28450) Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin veraset yoluyla intikali

MADDE 20 –

(1) Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce veya 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetki belgesi yenileme süresi içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla;

 • a) Ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 1 yıl içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
 • b) 1 yıllık süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar.
 • c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihinden önce ise; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi yenilenme süresi bakımından gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl olarak kabul edilir.
 • ç) Gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine bakılmaksızın yenileme işlemi geçerli yenileme ücreti alınarak gerçekleştirilir.
 • d) 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihi, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden önce bitiyor ise bu sürelerin kalan kısımları 18 inci madde hükümleri çerçevesinde kullandırılır.

(2) Birinci fıkraya göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyetleri süresince bu Yönetmeliğin öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar.

(3) Birinci fıkrada verilen yetki belgesi yenileme hakkı bu durumdaki kişilere yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakkı vermez.

Leave a Reply