ilk yardım sertifikası

TAŞIMA SENEDİ VE SEVK İRSALİYESİ

Taşıma Senedi Ve Sevk İrsaliyesi

MADDE 41-

  • (1) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında taşıma senedi düzenlenmesi zorunludur.
  • (2) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma senedinde taşımacı, gönderen ve alıcının unvanları, adresleri, iletişim bilgileri, eşyanın cinsi, miktarı, teslim alma ve teslim edilme yerleri, taşıma süresi, taşıma ücreti, taşımacının vergi numarasının belirtilmesi zorunludur.
  • (3) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre düzenlenmiş sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinin birer nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.
  • (4) Uluslararası eşya taşımalarında, uluslararası geçerliliği olan belgeler kullanılır ve taşıma senedi düzenlenmesi ve sevk irsaliyesi bulundurma şartları aranmaz. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır.

İLGİLİ YAZILAR

Leave a Reply